Opcje

Refundacja NFZ - wymagania i opis procedury

Wzór zlecenia na środki pomocnicze obowiązujący od dn. 1 lipca 2014 r. (POBIERZ) (Rozporządzenie MZ z dn. 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy).

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na wyroby medyczne (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. np. wniosek trzymiesięczny na VII-VIII-IX realizowany w sierpniu – możemy wydać zaopatrzenie tylko na 2 miesiące VIII i IX.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, rabaty itp. nie przysługują na produkty refundowane. W związku z tym niezależnie od posiadanego rabatu w naszym sklepie internetowym, refundacja na towary wydawane na zlecenia będzie liczona według cennika podanego na stronie z towarem.

REFUNDACJA NA WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKAMI POMOCNICZYMI

W związku z Zarządzeniem nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 29.06.2016r. do realizacji zleceń drogą wysyłkową dopuszcza się wyłącznie towary będące środkami pomocniczymi, przysługującymi comiesięcznie (np. pieluchomajtki, cewniki, worki na mocz, sprzęt stomijny itp.).

Aby dokonać zakupu i skorzystać z refundacji NFZ na pozostałe produkty (laski, balkoniki, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, ortezy, pasy ortopedyczne, kołnierze ... itp.) należy przedłożyć w punkcie realizacji świadczeń stosowne dokumenty, zapłacić ewentualną kwotę dopłaty wynikająca z prawa do refundacji i odebrać we własnym zakresie refundowany sprzęt.

Dokumenty uprawniające do skorzystania z refundacji to prawidłowo wypełnione przez lekarza zlecenie (pobierz wypełniony przykładowy wzór zlecenia) z potwierdzonym przez NFZ prawem do pełnej lub częściowej refundacji.


Kliknij aby powiększyć

Kolorem czerwonym oznaczyliśmy dane, na które prosimy zwrócić szczególną uwagę,

Uwagi:

1.Przy potwierdzeniu prawa do refundacji, NFZ potwierdza* limit cenowy, wysokość refundacji NFZ w % oraz datę ważności zlecenia, jest to termin, w którym można dokonać zakupu i skorzystać z refundacji.

2. W przypadku wpisania przez NFZ zlecenia do kolejki oczekujących na świadczenie, zostanie określony termin, kiedy świadczeniobiorca uzyska prawo do świadczenia, jest to okres oczekiwania w kolejce.

* NFZ m.in. potwierdza prawo do świadczenia i wysokość refundacji na podstawie kodu przedmiotu ortopedycznego wpisanego przez lekarza w I części zlecenia

REFUNDACJA NA WYROBY MEDYCZNE (ŚRODKI POMOCNICZE) ZAOPATRZENIA COMIESIECZNEGO

Aby dokonać zakupu i skorzystać z refundacji NFZ prosimy o wcześniejsze zgłoszenie nam takiego zamiaru (tel. 17 2250122 wew. 26 lub mailowo ) celem ustalenia procedury dostawy i zweryfikowania dokumentów. Następnie wypełnione przez lekarza zlecenie wraz z kartą wydaną przez NFZ należy wysłać (najlepiej listem poleconym) na nasz adres:

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta
37-122 Albigowa 1054 A

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zlecenia i karty uprawniającej do refundacji konsultant potwierdzi przyjęcie zamówienia i towar zostanie wysłany zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Dla usprawnienia realizacji zamówień na środki pomocnicze refundowane przez NFZ, poniżej przedstawiamy krótki poradnik.

W celu skorzystania z refundacji NFZ na zamówiony towar będący środkami pomocniczymi przysługującymi comiesięcznie należy przesłać nam najlepiej listem poleconym: prawidłowo wypełnione ZLECENIE z ważną KARTĄ POTWIERDZENIA

KARTA NFZ
– jest wydawana jeden raz na określoną liczbę miesięcy przez NFZ, w którym ubezpieczony jest pacjent, na podstawie pierwszego zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza np. rodzinnego. Ma formę jednej kartki formatu A4 i wydawana jest wyłącznie na dany środek pomocniczy i/lub jego zamienniki, np. na pieluchomajtki. Zawiera informacje o pacjencie, nr ZLECENIA oraz na jaki okres zostało przyznane zaopatrzenie (termin ważności karty). Na str.2 znajduje się tabelka, w której odpowiednio lekarz potwierdza wydanie zlecenia, a punkt zaopatrzenia potwierdza wydanie na to zlecenie towaru.

ZLECENIE – WNIOSEK – Jest wypełniany w części I i II przez uprawnionego lekarza np. rodzinnego. Część V zlecenia wypełniana jest przez punkt realizacji zlecenia.

Z dniem 1.01.2014r. weszły w życie zmiany dotyczące m.in. kodów środków pomocniczych, ilości wyrobów przysługujących na zlecenie oraz limitów ich finansowania ze środków publicznych (czyli wysokość refundacji NFZ i dopłat pacjenta) w stosunku do lat ubiegłych. Rozporządzenie MZ z dn. 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565)

Nowe kody środków oraz limity cenowe i refundacje NFZ od 01-07-2014r.

Wzór prawidłowo wypełnionego zlecenia przedstawiamy poniżej:


Kliknij aby powiększyć

Kolorem czerwonym oznaczyliśmy dane, na które prosimy zwrócić szczególną uwagę, czyli:

I. Czy jest CZYTELNA PIECZĄTKA NAGŁÓWKOWA: ZOZ, Gabinetu, NZOZ itp.
II. Czy jest CZYTELNA DATA WYSTAWIENIA ZLECENIA: zlecenie na dany miesiąc/miesiące ważne jest do końca miesiąca, na który zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy które upłynęły
III. Czy jest CZYTELNA PIECZĄTKA IMIENNA I PODPIS LEKARZA
IV. Czy jest wpisany kod środka pomocniczego oraz określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem (np. według klasyfikacji ICD-10)

Przed wysyłką zlecenia wraz z kartą zaopatrzenia warto skontaktować się z nami w celu weryfikacji poprawności dokumentów. Nasz konsultant zwróci szczególną uwagę na w/w pozycje oraz:

1. Jakich miesięcy dotyczy zaopatrzenie
2. Czy miesiące, na które zostało wystawione zlecenie mieszczą się w terminie ważności karty –znajduje się on na pierwszej stronie dokumentu np. od 01.2016 do 12.2016

UWAGA! w przypadku realizacji zleceń drogą wysyłkową, część V zlecenia wypełnia tylko świadczeniodawca - czyli my. Prosimy nie wpisywać tam swoich danych, daty, nr pesel ani innych adnotacji.

Celem rozliczenia z NFZ dołączamy do Państwa wniosku prawidłowo wypełnione POTWIERDZENIE DOSTAWY TOWARU.

Szczegółowych informacji, jak powinno ono wyglądać,, prosimy zasięgnąć przed wysłaniem zlecenia u naszego konsultanta.

UWAGA: jeżeli pacjent ma przyznane zaopatrzenie na kilka rodzajów środków pomocniczych np. cewniki i worki na mocz oraz pieluchomajtki należy przesłać nam komplet dokumentów na każdy typ zaopatrzenia tj. 3 ZLECENIA i 3 KARTY każde osobno: jedno na cewniki, jedno na worki i jedno na pieluchomajtki.

Wniosek niewypełniony:

Kliknij aby powiększyć


Kliknij aby pobrać niewypełniony nowy wzór wniosku na zaopatrzenie w środki pomocnicze

INFORMACJA o możliwości nabycia produktów z refundacją w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zgodnie z Art. 18. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dn. 4 listopada 2016 r (Dz.U. z 2016 r., poz.1860) dzieci do 18 r.ż. mogą skorzystać z zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (np. pieluchomajtki, cewniki wewnętrzne i zewnętrzne, worki na mocz, sprzęt stomijny itp.) na specjalnych zasadach, tj. mogą zakupić większą ilość potrzebnego sprzętu, z proporcjonalnie większą dopłatą NFZ. Podstawą do skorzystania z dodatkowego uprawnienie określanego symbolem 47DN jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Wystawić je może lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii. Na jego podstawie NFZ podbija kartę uprawniająca do korzystania z zaopatrzenia w wyroby medyczne oznaczoną symbolem 47DN.

Za każdym razem lekarz decyduje o ilości potrzebnego wyrobu, może to być np. wielokrotność ilości dotychczas przysługującej na zlecenie, na przykład:
Wypisano wniosek na 120szt. pieluchomajtek na miesiąc, czyli 4szt. na dobę. Cena 1szt. wynosi 2,00zł, uzyskana wartość refundacji wynosi 126,00zł, dopłata pacjenta 114,00zł.

Informator Ministerstwa Zdrowia "Za Życiem"


Informacja o zmianach dotyczących refundacji cewników foley-a

Informujemy, że od września weszły w życie nowe przepisy, w myśl których zmienia się sposób refundacji cewników Foley-a. Kod P.095 będzie podzielony na dwa, P.095.Z – cewniki zwykłe oraz P.095.S - cewniki 100% silikon.
P.095.Z – Cewniki urologiczne do 4 sztuk zwykłe, w limicie cenowym 4 zł za 1 sztukę miesięcznie (jak do tej pory)
P.095.S – Cewnik urologiczny silikonowy w limicie cenowym 16 zł za 1 sztukę miesięcznie
Wartość refundacji NFZ pozostaje bez zmian (70%)

Informujemy, że 3 marca 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061) wprowadza zmiany m.in. w załączniku do rozporządzenia w grupie P.100 i P.101 zmieniając liczbę sztuk pieluchomajtek z 60 do 90 sztuk przysługujących świadczeniobiorcy comiesięcznie, przy zachowaniu obowiązujących limitów finansowania ze środków publicznych:

http://www.nfz.gov.pl - oficjalna strona Narodowego Funduszu Zdrowia